Лекції з дисципліни "Філософія"


Тема 1. Вступ. Філософія, як специфічний тип знання. (лекція)План
1. Історичні типи світогляду.
2. Предмет і функції філософії.
3. Система філософії.


Тема 2. Світогляд як засвоєння дійсності. (лекція)

План
1.  Поняття світогляду.
2.  Відношення людина — світ як основні світоглядні проблеми.   Світогляд як форма              духовно-практичного освоєння світу та самовираження людини в ньому.
3.  Структура світогляду. Буденний і теоретичний, індивідуальний і масовий світогляд.
4.  Міфологія як форма світогляду й духовно-практичного світосприйняття.
5.  Загальна характеристика релігійного світогляду.
Тема 3. Філософія стародавнього світу.(лекція)
План
1. Філософія стародавнього Єгипту, Вавілону.
2.  Філософські ідеї в Древній Індії.
3.  Філософська думка в Давньому Китаї.
Детальніше


Тема 4. Антична філософія (індивідуальне).
План
1.Загальна характеристика античної філософії.
2. Етапи розвитку античної філософії.

Тема 5. Древньогрецька філософія (лекція)

План
1. Філософія Геракліта.
         2. Сократівське вчення про людину.
         3.Ідеї  Платона.    
         4. Філософія Арістотеля.


Тема 6. Філософія стародавнього світу (семінар)

План
   1. Філософія стародавнього Єгипту, Вавілону.
2. Філософські ідеї в Древній Індії
3. Філософська думка в Давньому Китаї.
4. Філософія в Древній Греції.
5. Філософські ідеї Сократа.
6. Філософія Платона.
7. Філософська концепція Арістотеля.


Тема 7. Філософія середніх віків. (лекція)
План
1. Теоцентризм філософії середніх віків.
2. Основні проблеми філософії середніх віків.
3. Пробема людини середньовічної філософії.


Тема 8. Філософія епохи Відродження. (лекція)
План
1. Історичні передумови Відродження.
2. Ідеологічні (духовні) передумови і фактори епохи Відродження.
3. Особливості культури та світогляду доби Відродження.
4. Особливості філософської думки діячів доби Відродження.
5. Гуманізм.
6. Гносеологічні та натурфілософські погляди.
мислителів доби Відродження.
7. Науки, що беруть свій початок в добі  Відродження.
8. Монтель.

Тема 9. Філософські ідеї Відродження. (індивідуальне)
План
1. Короткий виклад історії філософії епохи Відродження.
2. Основні ідеї натурфілософії вчення М.Кузанского.
3. Основні ідеї натурфілософії вчення Дж. Бруно.

Тема 10. Філософія нового часу. (лекція)
План
1. Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій.
2. Пошук продуктивного методу пізнання.
3. Сенсуалізм і раціоналізм.Тема 11. Філософські ідеї просвітництва.(лекція)
План
1.     Особливості європейського просвітництва.
2.     Поєднання індивідуального та суспільного інтересу у творах французьких просвітників Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, А. Вольтер.
3.     Теорії природного права та суспільного договору.
Тема 12. Німецька класична філософія. (лекція)
План.
1. Основоположник неокласичної філософії – Кант.
         2. Метод та система Г.Гегеля.
3. Постгегельянство Фейєрбаха.
 Тема 13. Філософія ХІХ – ХХ століття.(лекція)
План
1. Російська філософська думка кінця ХІХ-ХХ століть.
2. Позитивізм.
3. Філософія Маркса і Енгельса.Тема 14. Некласична філософія ХХ століття.(лекція)
План
1.     Основні напрямки та особливості некласичної філософії.
2.     Сцієнтизм та антисцієнтизм у філософії ХХ ст.
3.     Проблеми ірраціонального та несвідомого, екзистенціальна філософія.
            4.  Проблеми знання і мови у філософії ХХ ст.

            Детальніше


Тема 15. Філософська думка на Україні ХІУ - ХУІ століття. (лекція)
План
1.     Становлення раннього гуманізму в Україні.
2.     Філософія Ф. Прокоповича.
3.      Виникнення братських шкіл. Острозька академія.


4.      Києво – Могилянська академія.


Тема 16. Культурно – релігійне піднесення в Україні
 ХІУ – ХУІІстоліття. (індивідуальне)
План.
1. Суспільно-політичні та історичні обставини розвитку української культури.
2. Усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу.
3. Розвиток освіти і наукових знань. Початок книгодрукування. Культурна діяльність П. Могили.
4. Ідеї Ренесансу Україні. Полемічна література. Літописання.
5. Музика і театр.
6. Архітектура і образотворче мистецтво.

             ДетальнішеТема 17. Філософія в Україні ХУІІ – ХУІІІ століття.( семінар)
План
1. Г. Сковорода – засновник української класичної філософії.
2. Світогляд М. Гоголя.
3. Філософія серця П.Юркевича.
4. «Філософія мови» О. Потебні.
5. Кирило – Мефодіївське товариство, його діяльність.

         Детальніше


Тема 18. Напрямки української філософії ХІХ ст. (лекція)

План

1. М. Костомаров «Книга буття українського народу.

2. Філософія українського духу Т. Шевченко.

3. Філософські погляди М. Драгоманова.


4. Філософія  І. Франка.

Тема 19. Філософська думка в Україні ХХ ст. (індивідуальне)
План
1. Філософські ідеї М. Грушевського.
2. Філософські і соціологічні погляди В. Винниченка.
     3. Неотомізм А. Шептицького та Й. Сліпого.

Тема 20. Мислителі української діаспори.(лекція)
План
1. Ідеї В. Липинського.
2. Націоналізм Д. Донцова.


3. Академізм Д. Чижевського.


Тема 21. Проблема буття у філософії. (лекція)
План
  1. Значення проблеми буття у філософії.
  2. Світ як всеохоплююча реальність.
  3. Єдність природи, суспільства і людини.


Тема 22. Витоки людського поділу реальності. (лекція)
План
  1. Об'єктивна і суб'єктивна реальність.
  2. Буття і небуття.
 3. Єдність матерії, руху, простору і часу.
 4. Людська діяльність, як особливий спосіб саморуху.

Тема 23. Духовний вимір людського буття. (лекція)
План
1.     Свідомість як філософська категорія. 
2.     Проблема виникнення свідомості. 
3.     Структура свідомості.
4.     Свідомість і мова. 
5.     Свідомість і самосвідомість.


Тема 24. Філософське вчення про розвиток.(лекція)
План
1.     Діалектика, як вчення про універсальні зв'язки і розвиток і як спосіб філософствування.
2.     Принципи діалектики.
3.     Категорії діалектики.
4. Закони діалектики.

Тема 25. Основний зміст пізнавальної діяльності. (лекція)
План
1.     Гносеологія. Проблема пізнання у філософії.
2.     Об’єкт та суб’єкт пізнання.
3.     Поняття чуттєвого та раціонального у пізнанні. 
4.     Філософське розуміння істини. Об’єктивна, абсолютна, відносна і конкретна істини.Тема 26. Філософія суспільства. (лекція)
План
1.     Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння суспільства.
2. Суспільство як само організуюча і саморозвиваюча система.
3. Духовне життя суспільства.
4. Своєрідність духовних цінностей.


Тема 27. Філософський аналіз суспільства. (семінар)
План
1.     Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства.
2.     Роль географічного природного середовища у житті суспільства.
3.     Політична система суспільства.
4.     Громадське суспільство: поява, основа, ознаки.
Тема 28. Філософська концепція людини. (лекція)
План
1. Філософська концепція людини – основа наук про людину.
2. Праця і мова – фактори становлення і розвитку людини.
3. Проблема людини в історії філософії.
4. Людина: індивід, індивідуальність, особа.
5. Проблема відчуження людини та шляхи ї подолання.

Детальніше


Тема 29. Цінності в житті людини і суспільства. ( лекція)
План
1.     Поняття «аксіологія».
2.     Цінності як визначальна характеристика людського буття.

3.     Людина в системі цінностей. Структура цінностей.

Тема 30. Глобальні проблеми людства. (індивідуальне)
План
1. Глобальні проблеми сучасності.
2. Екологічний і моральний імперативи виживання людства.
3. Стратегії людства в планетарному масштабі.

Тема 31. Релігієзнавство як наука. (лекція)
План.
1. Релігієзнавство як наука.
2. Поняття і сутність релігії.
 3. Функції релігії.


Тема 32. Світові, локальні релігії. (лекція)
План
1. Первісні вірування.
2. Світові релігії.
     3. Нові світові релігії.
Тема 33. Релігійні конфесії в Україні. (семінарське)
План
1. Дохристиянські вірування східних слов᾽ян.
2. Розвиток християнства в Україні.
3. Християнські конфесії.
4. Нетрадиційні релігії в Україні.
5. Секти.

Немає коментарів:

Дописати коментар